רשלנות ציבורית – מפגע בטיחותי

חובת זהירות מושגית:

צפיות טכנית: האם אדם המזהה מפגע בטיחותי ולא עושה דבר בנידון יכול היה לצפות שכתוצאה ממחדלו ייגרם נזק פיסי, נפשי או כלכלי לאדם אחר. בעניין זה התשובה היא חיובית.

צפיות נורמטיבית – אם אדם סביר היה צריך לצפות כאפשרות נורמטיבית את התרחשות הנזק. ע"פ חזקת החובה והעובדה שביהמ"ש נוטה להכיר בקיומה של חובת זהירות מושגית אזי התשובה לכך שקיימת חובת זהירות מושגית.

מבחן השכנות- במקרה דנן נראה כי יש צורך בבדיקת יחסי השכנות, שכן האינטרס שבגינו קיימת הצדקה עניינית להטלת האחריות רחוקה יותר שמדובר במחדל.  שיקולי הסתמכות- לא נראה כי קיימת הסתמכות סבירה בעלמא של אדם כלפי אדם אחר שיכול למנוע את הנזק. מידת הקרבה בין הצדדים- ניתן לטעון כי אין קרבה עובדתית ישירה בין הצדדים שכן את הנזק לא גרמה צילה. מידת השליטה של הנתבע על מצב הדברים שגרם לנזק- ניתן לראות כי לנתבעת הייתה יכולת שליטה על גרימת הנזק.מה שמגביר את יחסי השכנות בין הצדדים.

סוג הנזק- בעניין דנן מדובר בנזק פיסי, וכלכלי שהוא תולדה של הנזק הפיסי מה שלא מעורר קושי בהכרת קיומה של שכנות, וזאת להבדיל מהנזק הנפשי שאותו סבל צור שהוא נזק נפשי טהור המעורר קושי בהכרה בקיומה של שכנות .

חובת זהירות קונקרטית-  ישנם שיקולי מדיניות הנוגעים להטלת חובת זהירות שמדובר במחדל מה שמוביל למסקנה כי הטלת אחריות בעצם תוביל לחובת עשה מצד האזרחים פן יהיו חשופים לתביעות נזיקיות. ניתן לראות מס/ שיקולים המצדדים בקיומה של החובה: סוג המזיק- ניתן לקבוע תנאי כי רק כאשר האדם מודע לאפשרות גרימת הנזק תקום לו חובת הצלה. מאידך ניתן לראות שיקולים נגד הטלת האחריות כגון: סוג הפעולה המזיקה- בעניין דנן, הרי שמדובר במחדל עקיף, וישנו חשש מפני הרחבת מעגל הניזוקים והטלת חובת הצלת כללית בדיני הנזיקין.

התרשלות

מידת הסכנה או ההסתברות להתרחשות הנזק- נראה שמדובר בסיכון גדול וצפוי. עלותם של אמצעי הזהירות- עלות אפסית.. כמו כן לא קיים אינטרס ציבורי בפעולה המזיקה אלא אנו מעוניינים לקבוע סטנדרט התנהגות גבוהה שיגרום להכוונת התנהגות מאדם סביר אשר צופה סכנה ברורה ומידית. כמו כן ניתן להתחשב בשיקול של הפרת חובה חקוקה כסטנדרט זהירות. לעניין דנן, הרי שבשנת 1998 חוקק חוק לא תעמוד על דם רעך אשר קובע כי חובה להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניך בסכנה ברורה וחמורה כאשר ניתן להושיט עזרה מבלי לסכן את עצמך. לאור הנסיבות הנ"ל והעובדה שהמחשבה עברה במוחה נראה כי צילה הפרה את סטנדרט ההתנהגות הסביר והתרשלה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here