ביטול עיקול

ביטול עיקול – לא מה שהיה פעם

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו משנת 1992 הנחה את המערכת המשפטית לשקול בכובד ראש כל מקרה ומקרה, בטרם פגיעה בזכות הקניין של אדם. לכן, גם אם הוטל עיקול על נכס השייך לכם, ניתן לבקש ביטול עיקול בטענה, כי קיימת פגיעה בזכות החוקתית המנויה לכם.

יש מספר דרכים להסיר ביטול עיקול

יש להבין, כי על מנת לקבל צו עיקול, הפוגע אנושות בזכויותיו הקנייניות של אדם, על המבקש לעקל לעמוד מלכתחילה במספר תנאי סף מחמירים, בכדי לקבל את צו העיקול. לפיכך, על ידי הוכחה כי אותו מבקש לא עמד בתנאי הסף, הרי שניתן לבקש ביטול עיקול. התנאים הם:

• היה ניתן לבקש את העיקול במעמד שני הצדדים, ואילו צו העיקול ניתן במעמד צד אחד.

• המבקש לעקל לא הפקיד בבית המשפט התחייבות עצמית וערבות מספקת לפי הוראת בית המשפט בטרם הוצאת צו העיקול,.

• הבקשה לעיקול לא כללה תצהיר של המבקש, ובו הוכחה של “חשש סביר”, כי אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

• המבקש לא מסר לידי החייב את הצו יחד עם העתק הבקשה וצרופותיה, בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה על העיקול.

אם ניתן צו עיקול במעמד צד אחד, רשאי הנתבע לבקש ביטול עיקול בתוך 30 יום ממועד שקיבל את צו העיקול.

הליכי ביטול עיקול

ביטול עיקול הינו החלטה של ראש ההוצאה לפועל, המחייבת הגשת בקשת ביטול עיקול מפורטת, ובה ימנו הסיבות, שבגללן מתבקש ביטול עיקול. על בקשת ביטול עיקול להיות מנומקת היטב, ולהראות שמבקש העיקול פעל בחוסר תום לב, בחוסר מידתיות, בניגוד לחוק ההוצאה לפועל או תוך שימוש לרעה בו. כמו כן, יש להסביר ולנמק, כי ביטול עיקול לא יגרום נזק למבקש העיקול, ומאידך ימנע מן החייב מצוקה רבה.

מומלץ בחום רב, להתייעץ עם עורך דין בטרם הגשת בקשת ביטול עיקול מסוג זה, שכן מדובר בהליך מורכב, שנדרש לו טיפול משפטי מקצועי.

חלופות של ביטול עיקול

בעת מתן צו עיקול לחייב עומדות, בין היתר, אפשרויות פעולה אלטרנטיביות כדלקמן:

• לעיתים, בטרם הגשת בקשת ביטול עיקול, מומלץ לחייב להגיש בקשה לצו תשלומים ועיכוב הליכים.

• לחילופין או בנוסף לבקשת ביטול עיקול, החייב רשאי להציע חלופה לראש ההוצאה לפועל או לזוכה, ולהגיע להסדר, לפיו כל עוד יעמוד החייב בהסדר ובצו התשלומים הקבוע – לא יעוקלו נכסיו.

יש לציין כי האפשרויות העומדות בפני החייב הינן רבות ומגוונות ותלויות בסוג העיקול, ומשתנות ממקרה למקרה, ולכן ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לצורך הליכי ביטול עיקול.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here